Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Horse FeeD s.r.o., IČ:08088811, DIČ:CZ08088811, se sídlem Poříčská 532, 549 32 Velké Poříčí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová zn. C 43737 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.horsefeed.cz

I. Všeobecná ustanovení
II. Kupní smlouva
III. Uživatelský účet
IV. Cena zboží a platební podmínky
V. Odstoupení od kupní smlouvy
VI. Přeprava a dodání zboží
VII. Práva z vadného plnění
VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran
IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
X. Ochrana osobních údajů (GDPR)
XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
XII. Evidence tržeb
XIII. Závěrečná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.
2. Zákazníkem internetového obchodu www.horsefeed.cz je buď: a) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona, nebo b) podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti jako spotřebitel (tyto dva typy zákazníků dále jen „kupující“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti a není spotřebitel.
3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.horsefeed.cz
4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že tyto podmínky řádně přečetl a porozuměl jim. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na internetové adrese www.horsefeed.cz
5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva
1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Pro objednání zboží vloží kupující požadované zboží do elektronického nákupního košíčku včetně požadovaného množství a velikosti a vyplní pravdivě a úplně objednávkový formulář (popř. využije přihlášení svého uživatelského účtu) na internetových stránkách obchodu www.horsefeed.cz
3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Kupující je povinen uvádět jen pravdivé údaje.
4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Totéž platí u zboží označeného „Není skladem“. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět. Prodávající kupujícího o této situaci informuje.
6. Internetové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty i bez DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
7. Internetové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
8. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího (spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14-ti denní lhůtě dle §1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.
9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
10. Kupujícímu můžou být doručovány veškeré informace na adresu elektronické pošty a na telefonní číslo pomocí SMS, které jsou uvedeny v kontaktech v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

III. Uživatelský účet
1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Cena zboží a platební podmínky
1. Na stránkách internetového obchodu www.horsefeed.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud v podmínkách slevy není uvedeno jinak.
5. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.
6. Celkovou cenu objednávky včetně balného a dopravného lze uhradit těmito způsoby:
a) v hotovosti nebo platební kartou (pokud to umožňuje přepravce) na dobírku při předání přepravcem v místě určeném kupujícím při objednání
b) v hotovosti při osobním převzetí zboží v prodejně: Poříčská 532, 549 32 Velké Poříčí
c) platební kartou při osobním převzetí zboží v prodejně: Poříčská 532, 549 32 Velké Poříčí
d) platba předem: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101617666/2010, vedený u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“). Kupujícímu budou zaslány po obdržení objednávky upřesňující podmínky pro platbu předem, včetně variabilního symbolu platby.
7. V případě platby dle bodů 6 a) b) c) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby předem je kupní cena splatná do 7 kalendářních dnů od potvrzení objednávky.
8. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude expedováno až po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (například krmné a bylinkové směsi na „míru“ pro jednotlivé koně),
c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal nebo otevřel a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
2. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dní od převzetí zboží.
3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněžních prostředků.
4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu prodejny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@horsefeed.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Prodávající přijetí odstoupení od kupní smlouvy potvrdí též písemně.
5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu prodejny: Horse FeeD s.r.o., Poříčská 532, 549 32 Velké Poříčí nebo předá osobně na této adrese prodávajícímu. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k prodávajícímu. Zboží není možno zasílat na dobírku, prodávající není povinen takto zboží převzít.
6. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nesmí nést známky použití a musí být kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu, dárků atd., řádně a dostatečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Ke zbožím odstupující přiloží kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží.
7. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
8. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu uvedenou při registraci.
9. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

VI. Přeprava a dodání zboží
1. Kupující si může pro doručení zboží zvolit z těchto možností:
– zdarma osobním odběrem v prodejně Horse FeeDs.r.o., Poříčská 532, 549 32 Velké Poříčí.
– doručení zboží na v rámci celé České republiky prostřednictvím společností Zásilkovna a GEIS.
2. Ceník přepravného:
A) Zásilkovna:
do 5kg (součet 3 stran zásilky do 120cm) ….….………………62,-Kč
do 10kg (součet 3 stran zásilky do 150cm)…………………..…111,-Kč
dobírka ……………………………………………………..………………..+15,-Kč

B) GEIS:
do 20kg ………………………………………………………………….…….111,-Kč
do 30 kg …………………………………………………………..…………..121,-Kč
dobírka….…………………………………………………..……..………….+36,-Kč

C) Česká Pošta:
do 30kg (velikost M)…………………………………………………………139,-Kč
do 30 kg (velikost L)………………….…………………………..………..189,-Kč
dobírka….…………………………………………………………..…….……+64,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

3. Doručení na Slovensko je možné prostřednictvím společnosti Zásilkovna, cena bude stanovena individuálně. Ostatní státy dle dohody.
4. Balné je zdarma (neplatí pro balení na zvláštní přání zákazníka).
5. V případě nákupu nad 2.000,- Kč bez DPH je dopravné zdarma. Neplatí pro pytlovaná krmiva 20kg a více.
6. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a druhu objednaného zboží.
7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
9. V případě, že kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.
10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII. Práva z vadného plnění
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Ustanovení uvedená v čl. VII. odst. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, pokud se nejedná o zboží podléhající zkáze. Je-li na prodaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, končí záruční doba uplynutím této lhůty a reklamace takového zboží tedy musí být uplatněna do konce této záruční lhůty. Není-li reklamace na vadu zboží, za které prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6. Při zaslání zboží na reklamaci nese náklady na dopravu do sídla dodavatele sám dodavatel a to těmito možnými dvěma způsoby:
a) kupující oznámí dodavateli reklamaci zboží mailem či telefonicky a dodavatel na vlastní náklady zajistí přepravu zboží od kupujícího (preferujeme tento způsob, je jednoduší pro manipulaci i úhradu nákladů s dopravou)
b) zásilku zašle sám kupující, dodavateli poskytne doklad o dopravném, aby dodavatel mohl kupujícímu dopravné proplatit (nutno doložit účtenku). Prodávající však nemusí uhradit plnou částku za dopravné, byla-li zásilka odeslána zjevně přepravcem, který má dražší dopravné než konkurenční přepravci. V takovém případě bude proplacena pouze běžná částka za dopravné k povaze reklamovaného zboží.
7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na reklamačním protokolu u prodávajícího na adrese internetového obchodu (nebo osobně na prodejně): Horse FeeD s.r.o., Poříčská 532, 549 32 Velké Poříčí, tel.: 778 008 109, objednavky@horsefeed.cz
8. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@horsefeed.cz a objednavky@horsefeed.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

X. Ochrana osobních údajů (GDPR)
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Při registraci má kupující možnost souhlasit se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
5. Prodávající je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů kupující souhlasí. Kromě těchto osob nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. X.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
XII. Evidence tržeb
1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
2. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.
XIII. Závěrečná ustanovení
1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pokud se strany nedohodnou jinak, vztah je sjednáván v českém jazyce.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
4. Fotografie zobrazující zboží na internetovém obchodu jsou pouze informativní. Některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky. Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny.
5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol.

Kontaktní údaje:

Horse Feed s.r.o.
Poříčská 532
549 54 Velké Poříčí
IČ:08088811, DIČ:CZ08088811
Krajský soud v Hradci Králové, spis.zn. C 43737
tel.: 778 008 108
e-mail: objednavky@horsefeed.cz , info@horsefeed.cz
Web: www.horsefeed.cz
FB: https://www.facebook.com/HorseFeedCZ/

Tyto obchodní podmínky Horse Feed s.r.o. jsou platné a účinné od 1. 9. 2019

Scroll to Top
Registrace do eshopu
cookies

Pro zlepšení uživatelského komfortu jako je například uložení nákupního košíku, uchovávání historie procházení a běžnou analytickou činnost používají tyto stránky soubory cookies. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.

Přihlášení do eshopu